Replica of Old Summer Palace in Zhejiang

Updated: 2015-04-17 09:27

(chinadaily.com.cn)

Replica of Old Summer Palace in Zhejiang

A bird's-eye view of the new garden. [Photo/IC]