Beautiful images capture amazing Zhangjiajie

Updated: 2015-10-26 07:05

(chinadaily.com.cn)

Beautiful images capture amazing Zhangjiajie

This site is called The World's No. 1 Bridge. [Photo by Shao Bailin/photoint.net]