If you go:

Updated: 2013-06-06 06:20

(China Daily)

  Print Mail Large Medium  Small 分享按钮 0

Traditional butter hotpot:

Shu Jiu Xiang

Address: 116 Century City Road, Hi-Tech Zone

Telephone: 028-85186989

Price: 90 yuan per person

Clear oil hotpot:

Hot Space

Address: 15 South Yulin Road,Wuhou Zone

Telephone: 028-85547222

Price: 70 yuan per person

Porridge hotpot:

Nan Zhou Bei Mian

Address: Zishan Walking Street, Wuhou Zou

Telephone: 028-85188744

Price: 60 yuan per person

Clear soup pot:

Zhen Yi Lan Ting

Address: 99 Youpin Avenue, Qingyang district

Telephone: 028-61358999

Price: 300 yuan per person

Cold pot fish:

Chai Men Fish Restaurant

Address: 6-16 Hang Kong Road, Wuhou Zone

Telephone:028-87733580

Price: 200 yuan per person

(China Daily USA 06/06/2013 page13)

8.03K