Intl Army Games 2017 kick off in China

Updated: 2017-07-30 20:14

By Cui Jia in Korla, Xinjiang, Wu Yong in Changchun and Zhu Lixin in Guangshui, Hubei(chinadaily.com.cn)

Intl Army Games 2017 kick off in China

The opening ceremony of the International Army Games 2017 is held in Korla, Xinjiang Uygur autonomous region, July 30, 2017. [Photo by Zou Hong/chinadaily.com.cn]

0