Xi gives green light for planting

Updated: 2013-04-03 01:19

By ZHENG XIN (China Daily)

  Print Mail Large Medium  Small 分享按钮 0

Xi gives green light for planting

Yu Zhengsheng plants a sapling during a tree-planting event in Fengtai District in Beijing, capital of China, April 2, 2013. Chinese top leaders Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan and Zhang Gaoli joined in the tree planting event here on Tuesday. [Photo/Xinhua]

8.03K